Behandling

frame-000176

Her er en liste over nogle af de udfordringer jeg tilbyder behandling for.

Akut krise

Alkohol

Angst

Coaching

Depression

Forbier

Krise

Jalousi

Invaliderende sygdom

Outplacement

Parterapi

PTSD

Pårørende

Rygestop

Selvudvikling

Selvværd

Sorg

Spiseforstyrelser

Stress

Sexsuelle overgreb


Akut krise
Akut krise kan opstå efter en voldsom begivenhed fx trafikuheld, vold, røveri, eller anden situation hvor man har været i fysisk fare? Det kan være svært at “være i sig selv” måske syntes alt at være “uvirkeligt” og man føler ikke man er sig “selv” på grund af den voldsomme situation man har oplevet.

Alkohol

frame-000660

Der er ikke nogen enkeltstående årsag til, at et menneske får problemer med alkohol. For meget alkohol er dog et udtryk for, at der er nogle grundlæggende problemstillinger, hvor mennesker (ofte desværre effektivt) kan fjerne symptomer på problemer – men ikke selve problemerne – ved at drikke alkohol.

Men at forsøge at ignorere konflikter og indre uro ved hjælp af alkohol er både en kortvarig og i sidste ende meget sundhedsskadelig løsning. Meget af hverdagen bliver da præget af tanker om alkohol. Derfor vil et kontrolleret forbrug af alkohol give ro til at beskæftige sig med andre forhold som familie og arbejde samtidig med, at man med et kontrolleret forbrug fortsat kan deltage i de mange sociale sammenhænge, hvor alkohol optræder som en naturlig del af samværet.

Behandlingen tager udgangspunkt i det simple faktum, at et menneske med overforbrug opnår kortvarige (tilsyneladende) løsninger på sine problemer, men i det lange løb risikerer social deroute, sygdom og ensomhed.

Derfor arbejder jeg i behandlingen med de valg, man træffer i hverdagen – herunder at finde løsningsmodeller, så alkohol ikke bliver den krykke, man tror man kan læne sig op ad for at få et “normalt” liv.

Angst

frame-000725

Når angst bliver et problem, kan man opleve, at omverdenen er fyldt af faretruende elementer, som man ikke har indflydelse på. Det kan bedst beskrives som en uforklarlig følelse af uro og smertefuld bevidsthed om ens egen magtesløshed. Man har en vedvarende følelse af en truende og næsten uundgåelig fare. Det er som angsten kommer indefra – tilsyneladende uden årsag (det vi kalder endogent).

Resultatet kan blive, at man bevidst og ubevidst forsøger at undgå de situationer, man erfaringsmæssigt ved, fremkalder angsten. Helt almindelige handlinger som at køre i bus, at gå i supermarkedet, i biografen ja, bare det at være sammen med andre mennesker kan virke angstfremkaldende. Denne situation fører ofte til social isolation – et mønster der i sig selv yderligere forværrer livskvaliteten.

Behandlingen fokuserer på de ofte ubeviste årsager til angsten. Angsten skal bearbejdes på et rationelt og håndgribeligt plan og bidrage til, at man kan udvikle redskaber, som effektivt kan begrænse angsten eller helt fjerne den.

Coaching

frame-000498

Det kan være, at du arbejder for meget – føler dig udbrændt og ser familie og venner for sjældent. Du længes måske efter fritid, men har svært ved at strukturere din dag, og dine arbejdsdage bliver længere og længere. Coaching kan hjælpe dig til at leve et mere tilfredsstillende liv.

Metoder og strategier kan være at lære dig at: Prioritere – planlægge – strukturere – sige til og fra – bede om hjælp – skynde sig langsomt – bruge dit netværk – få det positive frem i livet.

Depression

frame-000277

Har du gennem længere tid følt dig trist eller nedtrykt? Går du ofte og bekymrer dig – måske unødigt? Mangler du kræfter og lyst til at komme videre?

Depression er en sindstilstand, hvor man gennem længere tid er meget nedtrykt, har mange triste tanker, måske overvejer, om man har lyst til at leve mere. Bare det at komme igennem dagens timer er en kamp, og livet handler om at overleve i stedet for at leve.

Derudover kan der være symptomer, hvor du oplever ligegyldighed, appetitløshed, uendelig træthed, muskelspændinger, gråd og manglende lyst til intimitet. I behandlingen gælder det i første omgang om at afdække, hvad årsagen er til depressionen, og hvorfor netop dette berører dig så dybt. Derfra arbejder vi både på et følelsesmæssigt og et praktisk plan hen mod at få livsglæden tilbage.

Forbier

frame-000994

Hvad er agorafobi?

Er angst for steder, hvor man tidligere har oplevet angst og panikanfald, samt steder hvor man forventer, at angst og panik vil opstå. Eksempelvis gader, broer, køer, folkemængder, åbne pladser og transportmidler.

Hvad er enkeltfobi?

Er angst for noget specifikt afgrænset eksempelvis højder, injektioner, dyr o.a.

Hvad er socialfobi?

Er angst for at komme til at ryste, rødme, måske at tabe tråden midt i en sætning eller være kedelig og at optræde på en sådan måde, at andre vil kunne se, at man er usikker eller nervøs.

Behandlingen af forbier bygger på undervisning, ændring af tankemønstre, visualisering og træning i gradvist at tilnærme sig det frygtede. Du skal lære at forstå dine tankemåder, at ændre dem og herved få kontrol over egne reaktioner

Krise

frame-000942a

Almindelige tegn på en krise er, at man er bange, forvirret, opfarende eller måske apatisk, at man sover dårligt og ingen appetit har. De ting, der før var vigtige, synes meningsløse, og man kan have svært ved at finde ud af selv helt elementære ting. Ens reaktioner kan være så fremmede, at man kan spekulere på, om man er ved at blive skør.

En krise kan udløses af, at en række forskellige stressfaktorer hober sig op. Hver især er det sandsynligvis faktorer, der kan bearbejdes, så problemerne bliver gennemskuelige og derfor lader sig løse.

Det kan også ske, at man pludselig når til et punkt, hvor man ved, at der skal ske noget helt nyt for at komme videre. Det kan måske være svært at vide, præcist hvad det er, der skal ske. Det kræver mod at kaste sig ud i noget nyt og ukendt. ‘Goddag’ til noget nyt betyder tit ‘farvel’ til noget gammelt. Denne afsked – hvor nødvendig den end er – kan være svær.

I behandlingen af en krise er selve det at tale om krisen og den stress, den fører med sig, af stor vigtighed. Dernæst skal der fokuseres på den drejning, dit liv nu skal tage.

Jalousi

frame-000980w

Alle mennesker føler jalousi i større eller mindre grad. Tager følelsen overhånd kan det gå hen og handle om ren fantasi. Man kan tro, at ens partner har involveret sig i en anden og måske ligefrem været en seksuelt utro. Følelsen af magtesløshed bliver fremtrædende sammen med reaktioner ved voldsomme følelsesudbrud, kontrol af partneren – læser partnerens e-mails, ringer for at checke eller kræver forklaringer på næsten alt?

Ofte ved man godt, at jalousifølelsen er overdreven, men tvivlen vender hele tiden tilbage. Man er ikke helt overbevidst. Denne situation er uudholdelig at være i – et virvar af tanker og følelser kører rundt og vil ingen ende tage. Dette kan blive meget belastende for ens partner – men måske allermest for en selv.

I behandlingen af jalousi arbejder jeg med de tanker og følelser, der giver den overdrevne følelse af jalousi. Du lærer konkrete værktøjer til at vinde over din jalousi.

Bearbejdningen af den overdrevne jalousi kan ses som en mulighed for at lære dig selv bedre at kende, og du kan med tiden finde svar på spørgsmål som “Hvorfor er jeg jalousi, når der ingen grund er?”, “Hvad er det endeligt, der sker med mig?” og “Hvorfor reagerer jeg, som jeg gør?”.


Invaliderende sygdom


Det er ikke kun kroppen, som rammes når man oplever en måske kronisk invaliderende sygdom? Men i lige så høj grad psyken? Smerte, følelser og tanker kan fulde meget? Det kan være hensigtmæssigt at få talt om hvordan du få det bedste ud af livet på trods af en svær situation. Nogle gange kan psykologiske teknikker til smerte lindring også være relevante?

Outplacement

Som psykolog har jeg en professionel psykologisk viden og erfaring om, hvad en opsagt har brug for for at komme videre og komme bedst muligt igennem en jobsøgningsprocess som i sig selv for mange faktisk kan opleves som en meget stor personlig udfordring.

Nogle gange kan et jobsøgningsforløb syntes som lidt at en “jungle” i forhold til, hvordan det skal gribes an. Her lægger vi fra begyndelse en plan i forhold til fx kompetenceafklaring, netværk, reference, din personlighed, jobsamtalen og alle de andre ting, som er en del af et succesfuldt outplacementforløb.

Ofte kan selvtilliden lide et knæk efter en opsigelse, også selv om man på ingen måde er skyld i opsigelsen. Det kan give en faglig usikkerhed, som oftest er helt ubegrundet. Det kan også være usikkerhed ifht. hvordan jeg får nyt arbejde. Andre kan have en ærgrelse og følelse af uretfærdighed i forhold til en opsigelse, og dette kan for nogen fylde meget og gøre det endnu mere udfordrende at samle det overskud, et jobsøgnings forløb kræver. Der er derfor vigtigt at bearbejde dette, så man skriver ansøgninger og går til jobsamtaler uden at være væsentligt påvirket af ens opsigelse. Nogle kan være så påvirkede af en opsigelse, at det syntes som en stor udfordring bare at skulle skrive en job ansøgning. Derfor er det vigtigt at have det mentale overskud, der gør, at man brænder igennem både i det skriftlige materiale og til selve jobsamtalen.

Afklaring af ens personlighed så det job, man søger, også er inden for rammerne af det mennesker, man er. Ofte har de fleste en fornemmelse af hvilke jobområder, der er relevante at søge inden for. Men til tider kan en afklaring af ens personlighed og kompentencer afdække nye job områder, man ikke selv var klar over kunne være interessante. Normalt har du kun kontakt med mig i et forløb. En undtagelse kan dog være, hvis dit arbejde er meget specialiceret i så fald kan en extern kompetenceafklaring være hensigtmæssigt.

Det kan i nogle tilfælde også være, at man igen og igen oplever, at der opstår de samme udfordringer arbejdsmæssigt altså “en nisse”, der rejser med, selv om man har været i forskellige jobs. I sådanne tilfælde er det vigtigt at få talt om denne “nisse”, og hvordan man i sit fremtidige job kan håndtere denne bedst muligt.
Ofte kan selve jobsamtalen være den del af en jobsøgning process, der udfordrer mest. Her byder jeg ind med konkrete værktøjer, så du til selve samtalen brænder bedst muligt igennem.

I et outplacementforløb vil du kun have kontakt med mig, da jeg lægger vægt at være tæt på dig hele vejen og hjælpe dig succesfuldt til dit nye job.


Parterapi

frame-000962

Trods de bedste intentioner kan selv små misforståelser i hverdagen udvikle sig til konflikter. Det er ikke jer som personer, der skal laves om, og der skal ikke placeres skyld. Det er jeres samspil, der skal forbedres. Forudsætningen er, at begge parter ønsker at fortsætte samlivet og vil samarbejde om at forbedre dette, eller vil sige farvel på en ordentlig måde.

Lær at kommunikere med hinanden og opnå større gensidig forståelse. Bliv bedre til at give udtryk for, hvad i mener og føler for derigennem at blive enige om, hvad jeres parforhold skal indeholde, og hvad i hver især forventer, det skal bibringe jer i fremtiden.

Under samtalerne vil mønstrene i jeres samliv som regel vise sig. Indgroede vaner og kommunikationsproblemer af typen: “Jeg troede, du mente, at jeg vidste, hvad du mente, når jeg sagde.” vil komme op til overfladen og blive en væsentlig støtte i forbedring af parforholdet – i forståelsen af jeres besværligheder og som fundament for nye muligheder i et samliv, i måske allerede har dømt udlevet.

PTSD

frame-000566s

Et traume kan opstå efter f.eks. trafikuheld, overfald, overgreb mm. Problemet med et traume kan være, at man ofte bliver “forfulgt” af det bagefter. Enten fordi man genoplever dele af traumet, eller fordi man har lavet nogle begrænsende konklusioner/ overbevisninger, man ikke kan slippe.

Hvis traumer bliver behandlet indenfor de første måneder efter uheldet, er det ofte ret simpelt at behandle. Jo længere man går uden behandling, jo mere kan symptomerne sprede sig og bevirke, at man lider unødigt.

Pårørende
Hvis du er pårørende til et mennesker med psykiske udfordringer, misbrug eller alvorlig sygdom kan det være virkeligt svært? Hvordan hjælpe og støtter jeg bedst mens jeg samtidig huske at passe på mig selv? Hvordan hjælpe jeg min kære bedst i den svære situation? Dette er ikke altid lige til at svare på og være i? Det kan være en meget opslidende og smertefuld proces? Derfor kan det nogle gange være godt at vende og måske bearbejde situationen med en psykolog?


Selvværd

frame-001271s

Føler du dig alene og usikker, også når du er sammen med andre? Finder du dig i for meget fra andre? Er du tit bekymret for, hvad andre tænker om dig?

Et udfordret selvværd er årsagen til dårlig livskvalitet for mange mennesker. Man føler sig underlegen og mindreværdig i forhold til andre, lader sig nemt træde på eller påtager sig mere, både privat og arbejdsmæssigt, end man har overskud til.

Samtidig føler man tit, at det andre siger, er sjovere, mere begavet og mere interessant, end det, man selv har at bidrage med. Man synes også, at andre oplever mere og har et mere spændende liv end en selv.

Resultatet er, at samværet med andre bliver til stress i stedet for glæde og hygge, og når man er alene, bruger man en masse energi på at bebrejde sig selv, hvad man har gjort eller sagt.

I behandlingen fokuseres på to områder:

Dels skal du blive bedre til at mærke dine egne grænser, så du bliver i stand til at sige fra, når andres krav til dig bliver for store.

Dels skal vi finde dine helt særlige kvaliteter, så du kan komme til at føle glæde og stolthed ved at være den, du er.

Rygestop
Ved ønske om rygestop anvender jeg hypnose da jeg finder det mest effektivt. Jeg anvender en eller to konsultationer til dette.


Selvudvikling

frame-001046w

Selvudvikling hos en psykolog er en mulighed, hvis du er et raskt menneske, der ønsker at udvikle enkelte sider af dig selv. Dvs. at du ikke behøver at føle, der er noget galt med dig for at kunne få udbytte af et selvudviklingsforløb. Selvudvikling kræver ingen forudsætninger, kun en nysgerrighed og lyst til personlig vækst.

Der kan opstå et eksistentielt behov for at finde mening med livet. Hvem er jeg? Hvad vil jeg med mit liv? Hvordan finder jeg den vej, der passer til mig? Måske trænger du til at få ryddet op i dit indre? Måske har du brug for at arbejde med nye muligheder i dit liv? Måske ønsker du at forandre din livsstil? Give ønsker, drømme og visioner mulighed for at træde tydeligere frem. Måske vil du udforske ukendte ressourcer? Måske ønsker du at finde indre ro og balance?

Den selvudviklende samtale kan hjælpe dig til at formulere dine eksistentielle ønsker gennem selverkendelse. Store spørgsmål som “Hvad vil jeg med mit liv?” og “Er jeg på rette vej?” vil den selvudviklende samtale hjælpe dig til gradvist at nærme dig større vished om. Du skal med andre ord i kontakt med din indre kerne med det formål at finde dig selv og skabe et meningsfyldt liv.

Når du øger din bevidsthed om dig selv, bliver du bedre til at forstå, hvad der motiverer dig – gå efter det og træffe de valg, der er til gavn og glæde for dig. Når vi erkender, at der er sider af os selv, vi dybest set ikke kender og forstår, opstår ønsket om selvudvikling. Selvudvikling er, at opdage og udvikle noget, der allerede er tilstede. Dvs. at bevidstgøre sider, der er ubevidste for os og at få større indsigt i og forståelse for egne tanker, følelser, adfærdsmønstre og derved få større indflydelse på sit liv.

Det giver nemlig resultater. Ikke blot indadtil i form af meningsfuldhed men også synligt udadtil i form af flere tilgængelige evner. Større helhed. Klarere visioner. Glæde, ro og harmoni.

Sorg

frame-000277

Vi kender alle til at miste. Følelsen af at have lidt et tab kan være meget belastende, især hvis man mangler nogen at dele følelsen med. Når vi mister et familiemedlem, en ægtefælle, en kæreste, et barn eller en god ven, lider vi et tab. Når vi mister nogen eller noget, der betyder meget for os, opstår savnet, og med savnet kommer sorgen. At komme gennem sorgen alene kan være svært. Derfor kan professionel behandling være en måde at bearbejde sorgen på.

Spiseforstyrelse

frame-001068w

Overspisning

Du har prøvet den ene slankekur efter den anden og ved udmærket godt hvad du skal spise og hvor meget. Men, lige meget hjælper det. Vægten lyver ikke.

Du kan bare ikke lade være med at spise for meget og de “forkerte” ting?

At, spise mere end der er godt for en er noget næsten alle mennesker har oplevet. Men, hvis det er dagligt vil det resultere i overvægt. Derfor ønske mange, mere end noget andet, bare at kunne slanke sig?

Oftest vil der ligge psykologiske årsager bag overspisningen, man kan være mere eller mindre bevidst om? Det er disse det er vigtigt at arbejde med. Så du kan opnå den vægt du måtte ønske?

Anoreksi

Hvis man har anoreksi, er man sygeligt optaget af at tabe sig og holde op med at spise. I forløbet bliver man mere og mere træt, energien forsvinder, og man kan ikke koncentrere sig eller samle sig om noget. Ved svær anoreksi kan kroppen tage skade.

Bulimi

Bulimi er at spise og spise og bagefter forsøge at komme af med maden igen. Enten ved at kaste op eller tage afføringsmidler. Eller ved at forbrænde maden ved at dyrke overdrevent meget motion. Ved svær bulimi kan kroppen tage skade.

Man kan også have en blanding af bulimi og anoreksi. Der kan ikke generaliseres i forhold til, hvorfor en spiseforstyrrelse opstår, men der er dog altid en personlig årsag bag. En spiseforstyrrelse er en reaktion på et dybereliggende problem. En vellykket behandling kræver, at man ser problemet i øjnene og taler om årsagerne til spiseforstyrrelsen.

frame-000873


Stress
Hvis du har stress betyder det at du vil have forskelige stress symptomer.

Symptomerne kan være noget du ikke har oplevet før eller kun i mindre omfang fx søvn besvær, kortere lunte, hukommelses og koncentrations besvær, træthed og manglede overskud i det hele taget.

Stress kan dog også giver mange andre symptomer det er derfor forskeligt hvordan vi hver især oplever stress?

Stress kommer ofte “snigende” det vil sige gradvist og kan derfor være svært at forstå og opdage?

Såfremt du er i tvivl om du har stress er det bedst først at kontakte egen læge som oftes vil kunne give en vurdering på om du har stress? En læge vil også kunne undersøge om du har fysiske reaktioner som det kan være vigtigt, at være opmærksom på?

Såfremt du har stress handler et behandlings forløb hos mig om at håndtere de udfordringer stressen giver her og nu dvs. målet er at du kommer ud af at din stress tilstand og finde værktøjer til fremad rettet at undgå at komme i en situation hvor du oplever stress.


Sexsuelle overgreb
Senfølger efter seksuelle overgreb kan være psykiske, fysiske og sociale problemer, der viser sig senere i livet? Det kan oftes føles meget smertefuld at tale om sexsuelle overgreb og hvordan det påvirker en? Derfor er en tryg ramme hvor der er plads til følelser og tanker være en måde at bearbejde sexsuelle overgreb på?